Polityka PrywatnościPolityka Prywatności dla Sklepu Ebooków

 1. Wprowadzenie

Dziękujemy za odwiedzenie naszego sklepu Ebooków. Dbamy o ochronę Twojej prywatności i chcielibyśmy, abyś zrozumiał, jakie informacje o Tobie gromadzimy i jak je wykorzystujemy. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu dostarczenie Ci informacji na ten temat.

 1. Gromadzenie Danych Osobowych

Podczas korzystania z naszego sklepu Ebooków możemy gromadzić pewne dane osobowe, w tym:

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Adres email,
 • Adres dostawy,
 • Dane płatnicze (np. numer karty kredytowej),
 • Dane techniczne, takie jak adres IP, informacje o przeglądarkach i urządzeniach.

3. Cel i Zakres Wykorzystania Danych Osobowych

Gromadzone dane osobowe mogą być wykorzystywane w następujących celach:

 • Realizacja zamówień na Ebooki,
 • Kontakt z Tobą w celach związanych z zamówieniem i dostawą,
 • Rozwiązywanie problemów technicznych i zapewnianie wsparcia technicznego,
 • Analiza zachowań użytkowników w celu ulepszania naszego sklepu i dostosowywania go do Twoich potrzeb,
 • Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych.

4. Udostępnianie Danych Osobowych

Nie udostępniamy Twoich danych osobowych osobom trzecim bez Twojej zgody, chyba że jest to konieczne do realizacji zamówienia lub w związku z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Bezpieczeństwo Danych

Podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, utratą lub ujawnieniem.

 1. Twoje Prawa

Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO. 

Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres s.adler@kastelgermany.pl

 1. Zmiany w Polityce Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może być okresowo aktualizowana. Prosimy o regularne jej sprawdzanie w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.

 1. Kontakt

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące naszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt pod adresem s.adler@kastelgermany.pl

Dziękujemy za korzystanie z naszego sklepu Ebooków i zaufanie, które nam wykazujesz.


Dane osobowe w Serwisie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

Korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym ewentualne zawieranie umów, jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystających z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, jednak jest konieczne w czterech sytuacjach: (1) gdy jest niezbędne do zawarcia  umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania określonej umowy z Administratorem  skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego; (2) gdy jest niezbędne dla realizacji obowiązków ustawowych Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków; (3) w celu przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu Internetowego – niepodanie danych osobowych wskazanych w formularzu będzie skutkowało brakiem możliwości przesłania wiadomości.

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

9. Zawarcie umowy

9.1 Zakaz przekazywania osobom trzecim

W przypadku towarów cyfrowych Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznego, nieograniczonego pod względem miejsca i czasu prawa do korzystania z udostępnionych treści cyfrowych w celach prywatnych i służbowych. Przekazywanie treści osobom trzecim lub kopiowanie ich dla osób trzecich jest niedozwolone, chyba że sprzedawca wyraził na to zgodę.

9.2 Prawo do zwrotów w przypadku zakupu plików do pobrania:

Dla wszystkich naszych klientów pragniemy podkreślić, że w przypadku zakupu plików do pobrania nie przysługuje prawo do zwrotu. Po dokonaniu zakupu i pobraniu produktu cyfrowego nie ma możliwości anulowania transakcji ani złożenia wniosku o zwrot środków.

W przypadku zakupu zrzekam się mojego prawem do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni, ponieważ cała usługa jest świadczona natychmiast.